BQT xin thông báo !!!
Đăng ký tài khoản Open Beta máy chủ Hoàng Kim.
Tất cả tài khoản Alphatest sẽ bị xóa bỏ.
Xin trân trọng thông báo !!!