+Khảm vũ khí : DL - DK – MG -RF
Socket 1 - Lửa Tối đa
Socket 2 - Sét 10%
Socket 3 - Băng 37
Socket 4 - Sét 8%
Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí Sum - DW
Socket 1 - Lửa Tối đa
Socket 2 - Sét 10%
Socket 3 - Băng 37
Socket 4 - Lửa ma lực 20
Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí cho EF
Socket 1 - Lửa Tối đa
Socket 2 - Sét 10%
Socket 3 - Băng 37
Socket 4 - Sét 8%
Socket 5 - Lửa cấp độ


• Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng


• Cách khảm đồ
*MG-DW-DL RF khảm như nhau
Socket 1 -Đất <38>
Socket 2 - Gió < 4%HP >
Socket 3 - Nước < 4%GST >
Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
Socket 5 - Nước PTK 30%


*ELF
Socket 1 -Đất <38>
Socket 2 - Gió < 4%HP >
Socket 3 - Nước < 4%GST >
Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
Socket 5 - EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30


*DK-SUM
Socket 1 - Đất <38>
Socket 2 - Gió < 4%HP >
Socket 3 - Nước < 4%GST >
Socket 4 - Nước < Phản hồi 5% >
Socket 5 - Nước <Phòng thủ 30>